Slots Bonus Zonder Aanbetaling Online Gokken Gratis 5 Euro Hoe Te Winnen Met Casino Gratis Geld Geen Storting Nodig Online Casino Zonder Stortingsfondsen

Algemene Voorwaarden Webshop Ruud Lenssen Documentaires

Artikel 1 – Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

– Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

– Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod

– Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

– Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

– Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 – De overeenkomst

– De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

– Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Artikel 4 – Licentie groepsvertoning vereniging en bedrijven

– Consument zal het ontvangen wachtwoord in combinatie met de link strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord in combinatie met de link komen voor rekening en risico van consument.

– De licentie voor verenigingen en bedrijven zijn uitsluitend bestemd voor eenmalige groepsvertoningen.

– Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content (meermaals) openbaar te maken via internet of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derden.

– Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor of HD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de gebruiker en of de bandbreedte van de internetverbinding van gebruiker voldoende is voor deze Content.

– Na transactie blijft de online link minimaal 1 maand geldig.

– Gebruikers kunnen de handleiding raadplegen voor informatie omtrent de vertoningen: https://ruudlenssen.nl/wp-content/uploads/handleiding-vertonen-wei.pdf

Artikel 5 – DVD huiselijk gebruik

– DVD’s voor huiselijk gebruik zijn uitsluitend bedoeld voor vertoning in huiselijke kring. Onder huiselijke kring wordt verstaan de familie- of vriendenkring of een groep personen tussen wie hechte banden van persoonlijke aard bestaan.

– Het is Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horecagelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

Artikel 6 – Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

– De werken/content van Ruud Lenssen Documentaires bevat beschermde digitale informatie en materialen, die eigendom zijn van Ruud Lenssen Documentaires en worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten en octrooien. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

– Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van overgaan op consument.

– Het is consument derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om – de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens; de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen.

Artikel 7 – De prijs

– Totdat een transactie is verricht, behoudt Ruud Lenssen Documentaires zich het recht voor om prijzen voor producten op ieder tijdstip te wijzigen. Ruud Lenssen Documentaires biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding ná dat de transactie is verricht.

– De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

– Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

– De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

– Ruud Lenssen Documentaires zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen 4 werkdagen uitvoeren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

– Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

– Op de producten van Ruud Lenssen documentaires is het herroepingsrecht niet van toepassing. Dit vanwege het feit dat films al direct na aankoop bekeken kunnen worden en het product daarmee al ten volste gebruikt is.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

– De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

– Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

– De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

– Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

– Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

– Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

– Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen

– Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

– Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

– Ruud Lenssen Documentaires verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker.

Ruud Lenssen Documentaires
Frans Halsstraat 17
5961 AS Horst

T:  +31(0)641435348
E: info@ruudlenssen.nl
W: www.ruudlenssen.nl
IBAN: NL81RABO0110043545
BTW: NL001847598B13
KVK: 52088545

0